Szövegdoboz: I. Általános rendelkezések
 
1. Az egyesület neve:Orosházi Gazdakör

2. Az egyesület székhelye: 5900 Orosháza, Mikszáth K. u. 2.4. 
 
II. Az egyesület célja, tevékenységi köre 
 
   1. A tagok érdekeinek képviselete, az önalló gazdálkodók, családi gazdaságok fejlõdésének segítése. Az ehhez szükséges szakmai ismeretek eljuttatása a gazdakör tagságához. A termõföldnek, mint legfontosabb nemzeti értéknek, a termõerejének és az ember környezetének megóvása. Orosháza gazdatársadalmának megerõsítése az Európai Unios tagságunkból eredõ lehetõségek megismertetése, kihasználása.
   2. Céljai elérése érdekében a gazdakör képviseli a tagok érdekeit a helyi önkormányzat, a szakhatóságok, bíróságok és más szervek elõtt állást foglal, javaslatokat tesz és véleményt nyilvánít a mezõgazdaságot, illetve a gazdálkodókat vagy a gazdálkodást érintõ bármilyen kérdesben gazdasági tárgyú elõadásokat, szakmai és tudományos esteket rendez a tagság ismereteinek bõvitésére,lehetõséget biztosít a gazdáknak kölcsönös tapasztalatcserére támogatja mintagazdaságok szervezését, a tapasztalatokat átadja más gazdakörök és gazdálkodók számára feladatanak tekinti a mezõgazdasági munka becsületének helyreállitását és megõrzését támogatja a természeti adottságoknak legmegfelelõbb növenyi kultúrák elterjesztését, a tájjellegû minõségi termékek elõállitását segítséget ad a fiataloknak a gazdálkodási ismeretek elsajátításához, a föld a növények, az állatok, a természetes környezet értékeinek megismeréséhez tagjainak rendszeres találkozási lehetõséget biztosít, elõmozdítja szabadidejük hasznos és kulturált eltöltését támogatja a környezetkímélõ eljárások és technologiák bevezetését és alkalmazását a hazai minõségi élelmiszer elõállitását
   3. A gazdakör tevékenységét a politikai pártoktól függetlenül végzi. A rendezvényeken a gazdálkodással kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolására helyezi a fõ hangsúlyt.
 
III. Tagsági viszony 
 
   1. A gazdakör tagja lehet minden olyan 16. életévet betöltött természetes személy, illetve más jogi személy, aki/amely mezõgazdasági termeléssel foglalkozik, vagy a magángazdálkodást segíteni kívánja a gazdakör keretein belül, a gazdaköri mozgalom céljaival egyetért és a tagdíjat rendszeresen fizeti.
   2. A tagsági díj: havi 500 azaz ötszáz forint. A tagdíj fizetése negyedévente történik az adott negyedév utolsó napjáig. Elsõ esedékes tagdíjfizetés határideje 2006. március 31.
   3. Az egyesületbe való belépés és az onnan való kilépés önkéntes.
   4. A tagfelvételrõl és a kizárásról az elnökség dönt. Döntése ellen a legközelebb megtartandó közgyûléshez lehet fordulni.
   5. A tagsági viszony megszûnik:
   · Kilépéssel
   · Kizárással
   · Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 3 hónapon át nem tesz eleget
   · A tag halálával
   6. Minden tag jogosult a Gazdakör közgyûlésen és más rendezvényein részt venni, azokon szóban vagy írásban véleményt nyilvánítani, az egyesület irataiba vagy elszámolásába betekinteni. Minden tag választhat és választható, kiskorú személy vagy nem magyar állampolgár azonban elnök, alelnök vagy bizottsági tag nem lehet.
   7. A tagsági jogok és kötelezettségek az alapító tagokat jelen alapszabály elfogadásától, a késõbb felveendõ tagokat a belépést követõ hónap elsõ napjától illetik meg, illetve terhelik.
   8. Minden tagot megilletnek a Gazdakör által biztosított jogok és kedvezmények. Ugyanakkor a tag köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni, a Gazdakör céljainak a megvalósulását elõsegíteni, a testületi döntéseket végrehajtani, a választott tisztséget lelkiismeretesen és legjobb tudása szerint ellátni.
 
5. A tagsági viszony megszûnik:
   · Kilépéssel
   · Kizárással
   · Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 3 hónapon át nem tesz eleget
   · A tag halálával
   6. Minden tag jogosult a Gazdakör közgyûlésen és más rendezvényein részt venni, azokon szóban vagy írásban véleményt nyilvánítani, az egyesület irataiba vagy elszámolásába betekinteni. Minden tag választhat és választható, kiskorú személy vagy nem magyar állampolgár azonban elnök, alelnök vagy bizottsági tag nem lehet.
   7. A tagsági jogok és kötelezettségek az alapító tagokat jelen alapszabály elfogadásától, a késõbb felveendõ tagokat a belépést követõ hónap elsõ napjától illetik meg, illetve terhelik.
   8. Minden tagot megilletnek a Gazdakör által biztosított jogok és kedvezmények. Ugyanakkor a tag köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni, a Gazdakör céljainak a megvalósulását elõsegíteni, a testületi döntéseket végrehajtani, a választott tisztséget lelkiismeretesen és legjobb tudása szerint ellátni. 
 
IV. Az egyesület szervezete 
 
 1. A gazdakör szervei:
   · A Közgyûlés
   · Az elnökség
   · A Számvizsgáló Bizottság
   1.1. A közgyûlés:
   A közgyûlés a gazdakör legfõbb szerve, amelyet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
   A közgyûlést az elnök hívja össze. A meghívókat legalább 15 nappal korábban meg kell küldeni a tagoknak az idõpont és a napirendi pontok feltüntetésével. Össze kell hívni a közgyûlést, ha azt a tagok legalább 1/3-a + 1 fõ, az elnökség, a Számvizsgáló Bizottság vagy a bíróság az ok megjelölésével kéri.
   A közgyûlés határozatképes, ha azon a tagoknak több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség eseten 30 napon belül új közgyûlést kell összehívni, mely a megjelentek szamara való tekintet nélkül az eredeti napirendi pontokban határozatképes.

   A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   · a tisztségviselõk, a bizottságok megválasztása és visszahívása, beszámoltatása - az eves program, a költségvetés elfogadása
   · az alapszabály elfogadása és módosítása
   · az elnökség határozataival kapcsolatos fellebbezések elbírálása
   · a Gazdakör más szervezetekkel való egyesülésének, azokba történõ belépése, vagy feloszlatásának kimondása
   A közgyûlés határozatai nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel hozza.
   1.2. Az elnökség:
   A közgyûlés tagjai sorából két éves idõtartamra 5 tagú elnökséget választ nyílt szavazással.
   Az elnökség tagja az elnök, és az alelnökök. Az elnökség a közgyûlésnek tartozik felelõsséggel. Szükség szerint, de legalább havonta ülésezik, az elnökségi ülések napirendi pontjait maga választja meg.
   Az elnökség a Gazdakör ügyintézõ és képviseleti szerve, mely a közgyûlés határozatainak megfelelõen szervezi és irányítja a Gazdakör munkáját. Kinevezi a Gazdakör alkalmazottait, dönt a 100 000 forint feletti kifizetésekrõl, jóváhagyja a Gazdakör szerzõdéseit, valamint dönt a Gazdaköri tagok felvételérõl és kizárásáról. Dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyûlés hatáskörébe.
   Tevékenységérõl évente beszámol a közgyûlésnek.
   1.3. A Számvizsgáló Bizottság:
   A közgyûlés tagjai sorából kétévi idõtartamra háromtagú számvizsgáló bizottságot választ, mely ellenõrzi a Gazdakör gazdálkodását. Tevékenységérõl évente beszámol a Közgyûlésnek.

 2. A gazdakör tisztségviselõi:
   · A Gazdakör elnöke
   · A Gazdakör alelnökei
   · A Számvizsgálóbizottság elnöke
   · A Fiatal Gazda Tagozat Vezetõje
   A tisztségviselõket a közgyûlés nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel két évre választja meg. A tisztségviselõi megbízás megszûnik: elhalálozással, lemondással vagy felmentéssel, illetve a Gazdakör jogutód nélküli megszûnésével.

   2.1. A Gazdakör elnöke:
   A Gazdakör elnöke képviseli a Gazdakört az Országos Szövetség, más hivatalos szervek és a bíróság elõtt. Egyszemélyben jegyzi a gazdakört, tisztségének ellátásáért a közgyûlésnek tartozik felelõsséggel.Szervezi és irányítja a Gazdakör munkáját, elõkészíti az elnökségi üléseket, gondoskodik az elnökség határozatainak a végrehajtásáról. A gazdakör gazdasági ügyeiben tiszténél fogva utalványozási jogot gyakorol. Vezeti a közgyûlést és gondoskodik a közgyûlési határozatok végrehajtásáról. Munkáltatói jogokat gyakorol a Gazdakör alkalmazottai felett.

   2.2. A Gazdakör alelnökei:
   A Gazdakör alelnökei segítik a gazdakör elnökét feladata ellátásában. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökség az elnök megbízása és a Gazdakör alapszabálya szerint helyettesítik az elnököt. Az alelnökök a Gazdakör irányítási feladatait az elnökség javaslata alapján maguk között felosztva végzik. Helyettesítés esetén az elnök aláírási jogkörét csak két elnökségi tag együttes aláírásával képviselheti az elnököt. Az alelnökök tisztségük ellátásáért az elnökségnek tartoznak felelõsséggel.

   2.3. A Számvizsgáló Bizottság elnöke:
   A Számvizsgáló Bizottság elnöke vezeti a bizottság munkáját, gondoskodik a bizottság határozatainak végrehajtásáról. Elnöki tisztének ellátásáért a Számvizsgáló Bizottságnak tartozik felelõsséggel.
 
V. A Gazdakör vagyona és gazdálkodása 
 
   1. A gazdakör mûködési, fenntartási költségeinek. forrása:
   · tagdíjak
   · személyi, anyagi támogatások (adományok)
   · rendezvények bevételei
   · másodlagos gazdasági tevékenységbõl származó bevételek
   A gazdakör éves költségvetés alapján mûködik. A költségvetés elfogadásáról, végrehajtásáról és az éves gazdálkodási beszámoló elfogadásáról a közgyûlés dönt.
   A Gazdakör vagyonát a jó gazda gondosságával kell kezelni. A bevételeket elsõsorban a mûködés költségeinek a fedezésére, az oktatás és továbbképzés valamint a közös tanulmányutak szervezésénél felmerülõ kiadásokra illetve a Gazdaköri mozgalom alapelveivel összhangban levõ tevékenységekre kell fordítani.
   Megszûnés eseten a Gazdakör vagyonát - a hitelezõk kielégítése után - a Gazdakör tagjai között fel kell osztani.
 
 
VI. A Gazdakör megszûnése 
 
   7.1. A Gazdakör megszûnik, ha:
   · feloszlását a közgyûlés kimondja
   · más egyesülettel egyesül
   · a bíróság feloszlatja vagy kimondja megszûnését
   · a tagság létszáma egy éven át folyamatosan tíz fõ alá csökken
 
VII. Záró rendelkezések 
 
A jelen alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
Záradék:
Jelen alapszabályt az Orosházi Gazdakör közgyûlése 2006. február hó 15-en megtárgyalta és elfogadta.

Orosháza, 2006. február hó 15.
Horváth József
      elnök
 
 
Szövegdoboz: Alapszabály